Mere om vore dejlige område

Kort over området

Skovene

Kører man fra Næstved mod Karrebæk, kommer man igennem en skov, lige før man kører ind i vores område.  Til venstre ud mod vandet ligger Borrenakke Skov med voldstedet Borrenakken eller Margrethehøj og en samling store bronzealderhøje, kaldet Gesterehøje.

Til højre i Saltø Skov er der mange større og mindre gravhøje fra stenalder og bronzealder.

Lige efter skoven og Saltø Å ligger til højre Syvhøje, som er en markant og højtliggende række bronzealderhøje ude på markerne.

Karrebækstorp Skov ligger helt ud til kysten mod Karrebæk Bugt.

I skoven kan man spadsere ad mange gode veje og stier.

En gåtur gennem skoven kan kombineres med en smuk tur tilbage langs stranden, hvorfra man i klart vejr tydeligt kan se Knudshoved Odde.

Stranden er stenet og derfor ikke så benyttet som trækplastret Enø Strand.

Kysterne

Kysten ud mod Karrebæk Fjord er en lav strandengskyst, hvor vandet skærer sig ind i bevoksningerne af tagrør. Mange fugle holder til her – forskellige strandfugle, rørspurv, kærhøg m.fl.

I modsætningen hertil er kysten mod Karrebæk Bugt åben og udsat for strømmens udligning.

Erosion og aflejringer har her skabt en ligekyst. Ved Klinteby ligger Klinteby Klint, som er 3 km lang og op til 20 m høj.

Mindegabet

Oprindelig var Enø adskilt fra Sjælland ved Mindet eller Mindegabet, et smalt farvand, som gerne ville sande til. Vejen fra Longshave til Enø fører nu via en dæmning over resterne af Mindegabet. Tilsandingen var årsagen til, at kanalen, som nu skiller Longshave fra resten af Sjælland, blev gravet omkring 1810.

Enø er op til 11 m høj. Østsiden af øen er en lagunekyst, og i det lave vand langs denne kyst ligger mange små holme. Vestkysten mod bugten er en ligekyst, hvor havet har skåret lave klinter i morænen.

Enø Overdrev

Overdrevet, som er privatejet, er dannet af materiale fra moræneklinterne langs sydkysten. Overdrevet er lavt med enkelte bevoksninger af småtræer og buske. Her kan man være heldig at se havørnen, som yngler på Gavnø.  Der er i øvrigt et rigt fugleliv om sommeren, både småfugle som nattergalen og strandfugle, der yngler i kolonier. Dele af Overdrevet er fredet i yngletiden af hensyn til de ynglende fugle. På overdrevet er vandhuller, hvor den truede klokkefrø holder til. Ejerlauget udsætter kvæg og heste på arealet om sommeren.

Der er adgang til Overdrevet, og adgangen fra parkeringspladsen er ad en ca. 2 km lang grusvej, og færdsel foregår til fods eller på cykel.