Nyheder

Fjernvarmen kommer

Infoteltet opstilles igen på lørdag den 22 juni fra kl. 10-13. Kom forbi og få en snak om priser og tidsplaner for tilslutning til fjernvarme.

Læs mere på www.affaldplus.dk/karrebæk-fjernvarme

Lokalrådet informerer om projektet i teltet ved SPAR de kommende lørdage om formiddagen. Næste gang er allerede i morgen den 18 maj. Kom forbi og få en sank om projektet. Få svar på dine spørgsmål mm.

Du kan også gå ind på www.affaldplus.dk/karrebæk-fjernvarme

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Der indkaldes til generalforsamling i Lokalrådet tirsdag den 19. marts kl. 19.00 på Karrebæksminde Fiskerimuseum – store mødelokale. Efter generalforsamlingen er der nyt om fjernvarmeprojektet i Karrebæk/Karrebæksminde.

Dagsorden i følge vedtægterne. (redigeret 6 februar 2024)

 1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Christian von Benzon)
 2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår John Kryger)
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning – og godkendelse
 5. Kassererens beretning – og godkendelse af regnskab og evt. budget m.m.
 6. Indkomne forslag – der er ikke indkommet nogle forslag
 7. Valg af lokalrådsmedlemmer. På valg er Anne Planck (ønsker genvalg) og ledig plads efter Kurt Eriksen her opstiller Jonni Olsen til nyvalg.
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor – Inge Jernskæg genopstiller
 10. Eventuelt

Du kan finde det reviderede regnskab for 2022 og 2023 her:

Kom og hør om Lokalrådets arbejde gennem de sidste to år – og om planer for de næste år. Du kan bidrage med ideer og forslag – og du kan også stille op som nyt medlem af lokalrådet.

Der er ikke indkommet forslag til beslutning på generalforsamlingen. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

Karrebæk Fjernvarme – En del af AffaldPlus

AffaldPlus har nu oprettet Karrebæk Fjernvarme som et selskab under AffaldPlus. Du kan på AffaldPlus’ hjemmeside læse alt om fjernvarmeprojektet i Karrebæk og Karrebæksminde – gå ind på

https://affaldplus.dk/karrebaek-fjernvarme

Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev om projektet og få tilsendt sidste nyt om projektet – og få besked, når der er nyt på hjemmesiden. Du kan også finde priser for tilslutning og meget mere.

Der er lavet en ny folder der husstandsomdeles til alle husstande i fjernvarmeområdet. Du vil modtage den i din postkasse i den kommende uge – men du kan allerede se den her:

Lokalrådet vil i foråret og henover sommeren være synlige i lokalområdet og opstille en pavillon ved f.eks. Spar-købmanden og ved events, hvor vi vil informere om projektet og svare på spørgsmål.

Velbesøgt og særdeles oplysende borgermøde om fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde

Ca. 200 borgere fra Karrebæk/Karrebæksminde var mødt op til Borgermødet om oplæg til fremtidens varmeforsyning i området.

På mødet gav Energichef Ole Andersen og Driftsleder Tommy Fer fra AffaldPlus en særdeles kompetent og ærlig orientering om projektet. Præsentationen kan ses nedenfor.

I præsentationen blev det dokumenteret, at fjernvarme leveret fra et fjernvarmeanlæg opført i Karrebæk vil betyde en besparelse i forhold til private luft-til-vand varmepumper. Det fremgik ligeledes, at prisen på fjernvarme ligger meget tæt på prisen for naturgasopvarmning og i nogle tilfælde vil der være en besparelse.

Besparelsen vil i årene fremover forøges i takt med at den varslede løbende afgiftsstigning til Evida (gasnettes ejer/staten).

Der blev naturligvis stillet en række specifikke spørgsmål fra salen om priserne og de fremlagte beregninger. Alle spørgsmål blev besvaret med et, for spørgerne, tilfredsstillende svar.

I præsentationen kan du se mere om projektet, priser og den forventede tidsplan for etablering af fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde.

Det vil koste minimum kr. 5.600,- pr år (service og tilslutning abonnement) eller totalt kr. 64.000 (engangsbeløb uden service abonnement) at blive tilsluttet. Herudover skal der betales for forbrug.

Du kan også se prisen for et “standard hus” på 130 m2 med et varmeforbrug på 1500 m3 naturgas – og en sammenlignende beregning ved 1000m3 og 2000m3, for både naturgas, fjernvarme og luft-til-vand varmepumpe.

Fjernvarmeprojektet vil give en samlet besparelse på 2.500 tons CO2 pr. år

Til sidst blev tidsplanen for projektet præsenteret. Hvis forudsætningen om ca. 460 kunder til fjernvarme kan opnås i efteråret 2024, vil der blive leveret fjernvarme til de første forbrugere i foråret 2026 – og alle vil være tilsluttet inden efteråret 2026.

Se mere på præsentationen på nedenfor

Kom til borgermøde om fjernvarmeprojektet, tirsdag den 14. november 2023 kl.19.00-21.00 – mødet holdes i Gamle Ridehus på Grønnegade Kaserne

Den officielle indbydelse sendes til alle husstande i Karrebæk og Karrebæksminde som kan blive tilsluttet det forhåbentlig kommende fjernvarme projekt. Indbydelsen kommer også på i E-boks eller på SMS fra Karrebæk Vandværk – så hold øje med din E-boks og SMS beskeder.

Bemærk at mødet afholdes i Gamle Ridehus på Grønnegade Kaserne. Lokalrådet har valgt at holde mødet i Næstved, da vi sidste gang på Smålandshavet måtte afvise interesserede ved indgangen pga. pladsproblemer (brandmyndighedernes regler).

Mød op og hør om priser og tidsplaner.

Du kan se indbydelsen her:

Borgermødet om fjernvarme udsat til november.

Vi beklager at sagen har trukket lidt ud, og at vi ikke kan afholde borgermøde i september. Det har været nødvendigt at finde yderligere finansiering til endelig færdiggørelse af projektforslaget ligesom det, at etablere fjernvarme, er omfattet af flere uforudsete regler udstukket af Energistyrelsen. Det betyder at planlægningsfasen har taget længere tid end forventet.
Lokalrådet har møde med AffaldPus start oktober vedr. det endelige projektforslag. Efter mødet forventer vi at kunne indkalde til et borgermøde, hvor vi vil være i stand til at give en detaljeret redegørelse for projektet.
Lokalrådet har besluttet at overdrage fjernvarmeprojektet til AffaldPlus.
Begrundelsen for dette valg er, at AffaldPlus er et fælleskommunalt selskab ejet af 6 kommuner, samt at AffaldPlus både har økonomi og erfaring til at gennemføre fjernvarmeprojektet i Karrebæk/Karrebæksminde.
AffaldPlus ejer og driver Sorø fjernvarme og har på det seneste modtaget henvendelser om fjernvarmeprojekter fra flere mindre byer på Sjælland, men har valgt at prioritere projektet i Karrebæk/Karrebæksminde før de øvrige.
Alternativt skulle Lokalrådet selv stå for hele projektet med den arbejdsbyrde og den risiko dette ville indebære i forbindelse med dannelse af et a.m.b.a. selskab som kan indgå i et samarbejde med en valgt fjernvarmeleverandør.
Vi opfordrer jer til ikke at investere i andre varmeløsninger, men at beholde jeres gas- og oliefyr indtil vi, forhåbentlig meget snart, kan tilbyde en fremtidsorienteret fjernvarmeløsning.

Lokalrådet er klar til efterårets arbejde

Lokalrådet har netop holdt det første møde efter sommerpausen. Referatet kan læses på siden for referater. Der var flere gode emner på dagsordenen, men det nok vigtigste emne handlede om vores kommende fjernvarmeprojekt. På mødet var der lidt uklarhed om den endelige finansiering af projektforslaget, men efterfølgende har Næstved Kommunes administration indstillet finansieringen af de sidste kr. 35.000 til godkendelse af udvalget for Klima- Miljø og Friluftsturisme.

Hermed kan AffaldPlus afslutte arbejdet med de sidste detaljer med bl.a. økonomien i fjernvarmeprojektet. Det betyder, at Lokalrådet meget snart kan indbyde til borgermøde – formentlig sidst i september eller i begyndelsen af oktober. Borgermødet vil blive afholdt i Karrebækhallen og blive annonceret meget synligt i lokalområdet og i dagspressen.

Borgermødet den 25. maj er udsat til september.

Der er fortsat positiv fremdrift i fjernvarmeprojektet og “Projektforslaget” viser positiv samfundsøkonomi.

Lokalrådet har imidlertid besluttet, at udsætte borgermødet den 25. maj vedr. fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde til september 2023.

 • Fordi det er vigtigt for os, at vi på borgermødet er i stand til at give borgerne et nøjagtigt overblik over udgifterne ved tilslutning til fjernvarme, herunder tilslutningsafgift og fjernvarmepris.
 • Og fordi den politiske beslutningsproces er længere end vi havde forventet, idet vor samarbejdspartner, AffaldPlus – der er ejet af flere kommuner – er inddraget i beslutningsprocessen.

Vi vil snarest muligt vende tilbage med en ny dato.

Fjernvarme i Karrebæk/Karrebæksminde et stor skridt nærmere. Borgermøde den 25. maj.

Lokalråd Karrebæksminde har siden efteråret 2020 arbejdet på at få fjernvarme til området. Nu er lokalrådets rådgiver klar med et projektforslag, der viser positiv samfundsøkonomi, god selskabsøkonomi og dermed er området et potentielt fremtidigt fjernvarmeområde. Projektet har AffaldPlus som fremtidigt driftsselskab. Den 11. maj forventes de sidste to af de fem ejerkommuner at have godkendt AffaldPlus som fremtidig fjernvarme leverandør. Herefter mødes Lokalrådet og AffaldPlus, og får de sidste detaljer om fremtidens fjernvarme projekt på plads.

Fjernvarme i Karrebæk og Karrebæksminde bliver en realitet, hvis der er opbakning og interesse fra beboerne i området. Lokalrådet har fået positive interesse tilkendegivelser fra godt 70% af borgerne i området. Nu kan der begyndes på mere realistiske og bindende aftaler. Sideløbende skal Næstved Kommune arbejde med de nødvendige ændringer i planlægningen (Varmeplaner, Kommune Plan og Lokalplaner).

Lokalråd Karrebæksminde inviterer til borgermøde den 25. maj kl. 19 i Karrebæk Hallen. Her vil projektforslaget og den fremtidige tidsplan blive fremlagt. Økonomien i projektet, og de forventede omkostninger ved tilslutning samt forbrug af fjernvarme bliver præsenteret og debatteret.

Februar nyt.

Lokalrådet holdt møde den 21. feb. 2023 og referatet fra mødet kan findes her på siden under referater. Det vigtigste fra mødet er fremdriften i fjernvarmeprojektet. Projektforslaget som udarbejdes af konsulentfirmaet Luva forventes færdigt indenfor få dage/uger. Den vigtigste nyhed fra forslaget er at samfundsøkonomien i projektet er positiv. Vi har i kommende tid møder med AffaldPlus og Næstved Kommune. Herefter planlægger vi borgermøde i Karrebæk Hallen. Invitation til borgermødet vil blive udsendt til alle i området. Vi vil bruge sms, e-mail, Facebook og lokale opslag samt via Sjællandske og Ugeavisen.
Når projektforslaget foreligger, opdateres hjemmesiden om Fjernvarme i Karrebæksminde med meget mere om projektet. Følg med her på siden.

Trafikplan for området Karrebæksminde/Karrebæk blev drøftet på møde afholdt i Karrebæksminde Forum. Det blev foreslået at der udarbejdes en langsigtet plan for hele området. Højboparken har fremlagt et forslag om anlæggelse af yderligere parkeringsmuligheder ved adgangen til Vesterhavestranden.
Arbejdet med fældning og nyplantning af træer i Alleen skrider fremad. Plantebedene til de nye træer bliver rykket længere ud på kørebanen på strækningen fra svinget ved Hair Vision til Brosvinget. Beboerne har derfor fremsendt et ønske til Næstved Kommune om ensretning af trafikken på strækningen fra Gl. Brovej til Brosvinget.

Lokalrådet har drøftet oplæg fra Næstved Kommune om administrationsgrundlaget for flexboliger. Næstved Kommune ønsker ikke at give tilladelse til flexboliger beliggende i kystzonen (nærmere end 3 km. fra kysten) eller til boliger beliggende i lokalcentre. Lokalrådet har ingen kommentarer til administrationsgrundlaget bortset fra at vores lokalcenters navn bør ændres til Karrebæk/Karrebæksminde.

Lokalrådet vil i den kommende tid deltage aktivt i udarbejdelsen af den nye Strategiplan for Næstved Kommune. I strategiplanen er emner som fjernvarme, turisme og trafik vigtige for vores område.
Lokalrådet holder det næste ordinære møde den 14. marts.

Januar nyt.

Lokalrådet har taget hul på 2023. Referat fra vores møde den 10. januar kan findes her på siden under referater. Det vigtigste projekt vi arbejder med er Fjernvarmeprojektet. Se mere nedenfor. Herudover arbejdes der løbende med trafik situationen i vores område. Vi har på et møde med Næstved Kommune prioriteret indsatsen. De væsentligste “sorte pletter” er på Karrebækvej – fra Karrebæk til efter Netto – samt Kirkebakken og Strandbakken fra Karrebæk mod Karrebækstorp og Klinteby. På Karrebækvej ønsker vi fodgængerfelter ved busstopstederne samt ved Netto. På Kirkebakke/Strandbakken er det hastighedsbegrænsning og eventuelt 2-1 vej der er på ønskesedlen. Herudover er vi i løbende dialog omkring trafik og parkering i højsæsonen gennem Karrebæksminde til Lungshave og Enø.

Vi arbejder også på at få genstartet initiativet med en forskønnelse af området omkring gadekæret ved Bygaden i Karrebæk. Vi forsøger at finde et par ildsjæle som vil drive projektet og Lokalrådet vil hjælpe med at søge penge hos kommunen. Er der interesserede må I meget gerne kontakte Lokalrådet.

Vi vil i 2023 gå aktivt ind i arbejdet med den kommende Kommunale Strategi Plan. Et af punkterne i strategiplanen handler om Turisme – og vores område er kommunens største og vigtigste turistområde. Vi vil løbende informere om arbejdet og modtager gerne forslag og ideer der kan medtages i arbejdet.

Nyt om fjernvarme projektet.

Vi forventer at modtage et endeligt udkast til et projektforslag med positiv samfundsøkonomi fra vores konsulent Luva i midten af februar. Herefter vil vi hurtigst muligt indkalde til Borgermøde i Karrebækhallen og fremlægge projektet. Vi skal bruge 2-3 uger til at indkalde og planlægge borgermødet. Her kan vi fremlægge en tidsplan for projektet frem til den endelige og forhåbentlige projekt opstart. Den planlægningsmæssige del af projektet (Lokalplan mm.) vil tage ca. 1 år. Alle øvrige detaljer kan færdiggøres sideløbende med planlægningsarbejdet. Vores foretrukne samarbejdspartner AffaldPlus er i gang med at få en selskabsdannelse på plads således, at de kan drive det kommende Fjernvarme selskab i Karrebæksminde. Vi har netop holdt et planlægningsmøde med Næstved kommune og har aftalt møde med AffaldPlus i uge 6.

Læs om status for fjernvarme projektet på Fjernvarme siden.